Szkolenia

Klub Żeglarski ,,POSEJDON” organizuje szkolenia oraz egzaminy na patenty i 

licencje:

- żeglarza jachtowego

- sternika motorowodnego
- motorowodnego sternika morskiego

- licencję na holowanie narciarza i innych obiektów pływających.
- licencję na holowanie statków powietrznych 


Egzaminy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1. spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu

lub licencji;

2. przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po

powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin jest powtarzany w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła

opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez

komisję egzaminacyjną.