Ceny kursów i Egzaminów


- żeglarz jachtowy cena 750,00 zł

a) kurs – 500,00 zł

b) egzamin – 250,00 zł dla osób dorosłych

-125,00 zł dla młodzieży i studentów do 26 roku życia

- sternik motorowodny cena 650,00 zł

a) kurs – 400,00 zł

b) egzamin – 250,00 zł dla osób dorosłych

-125,00 zł dla młodzieży i studentów do 26 roku życia

- licencję na holowanie narciarza i innych obiektów pływających cena 550,00 zł

a) kurs – 300,00 zł

b) egzamin – 250,00 zł dla osób dorosłych

-125,00 zł dla młodzieży i studentów do 26 roku życia

Grupy zorganizowane powyżej 10 osób ceny za kurs do uzgodnienia indywidualnego z prowadzącym szkolenia lub Komandorem Klubu.

Dodatkowa opłata za wydanie patentu wynosi:

a)50,00 zł – dla osób dorosłych

b)25,00 zł – dla młodzieży i studentów do 26 roku życia

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE PATENTU.

Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie patentu zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis

wnioskodawcy,

b) datę,

c) rodzaj patentu,

d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia –

w przypadku gdy egzamin ten jest wymagany;

3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne

opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku

rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora

jachtu;

4. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – w

przypadku osoby małoletniej.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie licencji zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis

wnioskodawcy,

b) datę,

c) rodzaj patentu,

d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

2. kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na

jachtach motorowych;

3. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do

rozporządzenia.

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

1. ukończyła 14 rok życia;

2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1. ukończyła 14. rok życia;

2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych

uzyskuje osoba, która:

1. ukończyła 18. rok życia;

2. posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;

3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

UPRAWNIENIA.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1. po wodach śródlądowych;

2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach

morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1. po wodach śródlądowych;

2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach

morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

3. osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach

motorowych o mocy silnika do 60 kW.